סקר חי וצומח

סקר חי וצומח

בסקר אקולוגי זה, הנדרש לתקן בניה ירוקה כתנאי סף במבנים שאינם למגורים, וכתנאי בחירה בבניני מגורים,  אנו מתמצתים את  היסטוריית המקום, סוקרים  מאפיינים כלליים של האקולוגיה באיזור, ומפרטים את כל המאפיינים בעלי ערך אקולוגי הנמצאים במגרש ובסביבה הקרובה, כגון , אך לא רק:

צמחיה, יונקים, זוחלים, בעלי כנף, נגר עילי, קרקע,  גופי מים ועוד.
כמו כן כולל הסקר המלצות לשימור ושיפור אקולוגיית הסביבה. במידת האפשר מפורטות המלצות על התקנת תיבות קינון לציפורי שיר, זריעת הצמחיה המתאימה למשיכת פרפרים ועוד.